image

Algemene voorwaarden

Laatste update: 7 januari 2024

 

Algemene voorwaarden

 

1. Toepassingsgebied:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Bedrijvendirectory.be. Door onze diensten te gebruiken, erkent u gebonden te zijn onder deze voorwaarden.

2. Diensten en Registratie:

Bedrijvendirectory.be biedt een platform aan voor Belgische bedrijven om hun diensten en producten te adverteren. Gebruikers kunnen kiezen tussen gratis en betaalde registratieopties voor extra functionaliteiten.

3. Gebruik van het Platform:

Gebruikers mogen het platform niet gebruiken voor illegale activiteiten, het verspreiden van pornografisch materiaal, drugs, wapens, haatdragende taal of enige andere inhoud die in strijd is met openbare orde en goede zeden. Schending van deze voorwaarden kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de toegang tot de dienst en mogelijke gerechtelijke vervolging.

4. Intellectuele Eigendomsrechten:

Alle content geüpload door gebruikers naar Bedrijvendirectory.be wordt eigendom van de website. Gebruikers verlenen hierbij een onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije licentie aan Bedrijvendirectory.be voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, en distribueren van dergelijke content. Gebruikers blijven echter verantwoordelijk voor de juistheid en legaliteit van hun content.

5. Aansprakelijkheidsbeperking:

Bedrijvendirectory.be is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of schadevergoedingen (inclusief, maar niet beperkt tot schadevergoeding voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of informatie) die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik of de onmogelijkheid om de diensten van Bedrijvendirectory.be te gebruiken, zelfs als Bedrijvendirectory.be uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

6. Terugbetalingen:

Alle betalingen aan Bedrijvendirectory.be zijn definitief en niet-restitueerbaar. Door een betaling te verrichten, erkent u dat er geen recht op terugbetaling of chargeback is voor enige reeds verrichte betalingen.

7. Verbod op Ongeautoriseerd Gebruik van Materiaal:

Elk ongeautoriseerd gebruik, reproductie, herverdeling of exploitatie van enige informatie, afbeeldingen, tekst, software, databanken, of ander materiaal van Bedrijvendirectory.be zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is strikt verboden en kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties.

8. Gebruikersrecensies en Beoordelingen:

Gebruikers mogen recensies en beoordelingen plaatsen over de vermelde bedrijven. Bedrijvendirectory.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies en behoudt zich het recht voor om recensies te verwijderen die niet voldoen aan onze richtlijnen, inclusief, maar niet beperkt tot inhoud die als lasterlijk, onjuist of aanstootgevend kan worden beschouwd.

9. Nauwkeurigheid van Bedrijfsinformatie:

Wij streven naar nauwkeurigheid, maar Bedrijvendirectory.be garandeert niet de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie die door de bedrijven op de site wordt verstrekt. Gebruikers maken op eigen risico gebruik van deze informatie.

10. Links naar Derde Partijen:

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Bedrijvendirectory.be neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid, of praktijken van deze externe sites.

11. Gebruik van Contactinformatie:

Contactgegevens verstrekt door bedrijven op onze site zijn enkel bedoeld voor legitieme zakelijke aanvragen. Elk misbruik van deze contactgegevens, zoals ongewenste commerciële communicatie of spam, is verboden. Misbruik hiervan kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

12. Recht op Verwijdering of Wijziging:

Bedrijven hebben het recht om hun informatie zelf bij te werken of te verwijderen van Bedrijvendirectory.be. Mocht dit niet lukken geld het volgende: verzoeken tot wijziging of verwijdering dienen schriftelijk te worden ingediend en zullen binnen een redelijke termijn worden verwerkt.

13. Gegevensbescherming en Privacy:

Voor informatie over hoe persoonsgegevens worden verwerkt, raadpleeg ons Privacybeleid en Cookiesbeleid. We verbinden ons ertoe de privacy en bescherming van de gegevens van zowel de bedrijven als de gebruikers te waarborgen.

14. Vrijwaring door Gebruikers:

Gebruikers stemmen ermee in om Bedrijvendirectory.be te vrijwaren van enige claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, en uitgaven die voortvloeien uit hun gebruik van de website, hun schending van deze algemene voorwaarden, of hun interactie met andere gebruikers of vermelde bedrijven.

15. Wijziging van Voorwaarden:

Bedrijvendirectory.be behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden hierover geïnformeerd via e-mail en wijzigingen worden effectief na 14 dagen. Voortgezet gebruik van de dienst na wijzigingen impliceert acceptatie van de nieuwe voorwaarden. Bezwaar tegen gewijzigde voorwaarden moet binnen 7 dagen na kennisgeving ingediend worden via aangetekend schrijven.

9. Jurisdictie en Toepasselijk Recht:

Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Bedrijvendirectory gevestigd is.

10. Slotbepalingen:

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de intentie van de oorspronkelijke bepaling, en blijven de overige bepalingen van kracht.